Xương túy Protein

Protein di truyền hình thái xương là một loại protein cô lập có tác dụng kích thích các tế bào cụ thể trong cơ thể chúng ta hình thành sụn và xương mới. Trong khi phẫu thuật, BMP ngâm lên và liên kết với một miếng bọt biển collagen. Sponge sau đó được thiết kế để resorb, hoặc biến mất, theo thời gian. Như miếng bọt biển tan, protein di truyền hình thái xương kích thích các tế bào tạo ra xương mới. BMP cũng đi đi một khi nó đã hoàn thành nhiệm vụ của jump-starting xương bình thường quá trình chữa bệnh. Kể từ khi không cần thiết để thu hoạch xương từ các bệnh nhân’ hông cho BMP, người nhận bị tha nhà tài trợ trang web đau. Các biến chứng từ vị trí thu hoạch mảnh ghép cũng được loại bỏ với việc sử dụng protein di truyền hình thái xương. Các bác sĩ của San Francisco răng nhóm sẽ được hạnh phúc để thảo luận về tất cả các tùy chọn ghép với bạn ở thời gian tư vấn.

Gọi San Francisco Nha khoa Group tại 888-270-0610 với câu hỏi và để lấy hẹn.