Xương túy Protein

Bone morphogenetic protein is an isolated protein that induces specific cells in our body to form new cartilage and bone. Trong khi phẫu thuật, BMP ngâm lên và liên kết với một miếng bọt biển collagen. Sponge sau đó được thiết kế để resorb, hoặc biến mất, theo thời gian. Như miếng bọt biển tan, the bone morphogenetic protein stimulates the cells to produce new bone. BMP cũng đi đi một khi nó đã hoàn thành nhiệm vụ của jump-starting xương bình thường quá trình chữa bệnh. Kể từ khi không cần thiết để thu hoạch xương từ các bệnh nhân’ hông cho BMP, người nhận bị tha nhà tài trợ trang web đau. Complications from the graft harvest site are also eliminated with the use of bone morphogenetic protein. Các bác sĩ của San Francisco răng nhóm sẽ được hạnh phúc để thảo luận về tất cả các tùy chọn ghép với bạn ở thời gian tư vấn.